top of page

CELE

  • - wspieranie rozwoju kultury w Polsce i na świecie; - wspieranie rozwoju kultury demokratycznej i działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości; - propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności i aktywności; - wspieranie wszelkich dziedzin sztuki; - wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, pomoc społeczna); - promocja i popularyzacja nowych zjawisk z obszaru kultury; - współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, kultury, nauki i edukacji, ochrony i wyrównywania szans grup zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, imigranci, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych); - wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako aktywnego ośrodka kulturalnego i społecznego; - prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych; - skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, animatorów, naukowców oraz działaczy w kraju i za granicą.
bottom of page